Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6042
Title: Các yếu tố tác động đến thu nhập ban điều hành: Bằng chứng từ các công ty niêm yết trên sàn Hose
Authors: Vũ, Xuân Thủy
Keywords: Ban điều hành
Chính sách chi trả
Công ty cổ phần
Chính sách công ty
Nhà quản lý
Thu nhập ban điều hành
Vấn đề người đại diện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 113 .- Tr.43-52
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhóm yếu tố cơ bản tác động đến tổng thu nhập (lương, thưởng) Ban điều hành hay Ban giám đốc (BOE). Trên cơ sở khảo sát các khung lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm liên quan, các yếu tố này bao gồm: quy mô hội đồng quản trị (HĐQT), quy mô doanh nghiệp, tăng trưởng, hiệu quả hoạt động. Mô hình nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phân tích khảo sát 40 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) với 200 quan sát giai đoạn 2009-2014. Bằng phương pháp ảnh hưởng ngẫu nhiên, kết quả thực nghiệm cho thấy: Quy mô công ty và quy mô HĐQT là hai yếu tố có tác động tích cực và đáng kể đến thu nhập ban điều hành của các công ty niêm yết trong diện nghiên cứu. Trong khi đó, hiệu quả công ty có tác động yếu đến thu nhập ban điều hành, còn yếu tố tăng trưởng công ty dựa trên sự chênh lệch giá trị thị trường và giá trị sổ sách mặc dù được kỳ vọng là yếu tố quan trọng tác động tới thu nhập ban điều hành thì lại không có ý nghĩa thống kê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6042
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.