Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60542
Title: Chính sách công tốt ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Thị Mộng Ngọc
Lê, Văn Gấm
Keywords: Chính sách công
Việt Nam
Lý luận
Thực tiễn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.102-104
Abstract: Bài viết phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách công tốt ở Việt Nam với vai trò quản lý/quản trị nhà nước tốt làm cơ sở để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chính sách tốt của nhà nước đều xuất phát từ chu trình chính sách công tốt. Đồng thời, bài viết xem xét khía cạnh của các tiêu chuẩn của một chính sách tốt; vai trò, ý nghĩa và những giá trị kiến tạo xã hội; đo lường chính sách công tốt; một số liên hệ thực tiễn chính sách công ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60542
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.