Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60722
Title: Việt Nam tham gia hợp tác, liên hết với ASEAN trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Đức Hải
Keywords: Việt Nam
Asean
Hợp tác
Liên kết
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.137-138,39
Abstract: Từ khi gia nhập ASEAN đến nay, Việt Nam năng động phát triển quan hệ với các nước trong Hiệp hội trên cả bình diện song phương lẫn đa phương. Sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với ASEAN đồng thời cũng góp phần cải thiện rõ rệt thế trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn. Nói cách khác, nếu không là thành viên ASFAN, quan hệ của Việt Nam với các nước lớn khó có thể phát triển như thực tế đã diễn ra. Gia nhập ASEAN cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60722
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.