Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60816
Title: Nâng cao chất lượng nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu cho người dân nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Nâng cao chất lượng nguồn tài liệu
Đáp ứng nhu cầu cho người dân nông thôn
Huyện ngoại thành Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 03 .- Tr.37-42,66
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; vị trí, vai trò của thư viện cơ sở trong đời sống người dân nông thôn; nguồn tài liệu và khả năng đáp ứng nhu cầu tin cho người dùng tin/ bạn đọc tại các thư viện cở sở huyện ngoại thành Hà Nội; nhận xét và kiên nghị; kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60816
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.