Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6085
Title: Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đinh, Văn Sơn
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Cơ cấu vốn
Hiệu quả kinh doanh
Công ty cổ phần niêm yết
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 114 .- Tr.02-14
Abstract: Bài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các lý thuyết giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh, đồng thời thực hiện nghiên cứu thực nghiệm đối với các công ty cổ phần phi tài chính trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2011 -2015. Thông qua việc phân tích mô hình dữ liệu bảng của 346 công ty niêm yết với tổng số 1730 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu vốn có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị doanh nghiệp và tồn tại mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cơ cấu vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6085
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.