Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6090
Title: Xây dựng khung năng lực với lãnh đạo khu vực hành chính công cấp sở tại Tỉnh Hòa Bình
Authors: Mai, Thanh Lan
Tạ, Huy Hùng
Keywords: Khung năng lực
Năng lực lãnh đạo
Khu vực hành chính công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 114 .- Tr.33-41
Abstract: Khu vực hành chính công đang phải đối mặt với áp lực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong việc sử dụng dịch vụ công. Để thực hiện được một trong bốn trụ cột của cải cách khu vực hành chính công, nâng cao chất lượng cán bộ công chức là giải pháp đột phá là tiền đề để thực hiện cải cách hành chính. Xu hướng ứng dụng khung năng lực với hoạt động quản trị nhân lực trong khu vực hành chính công được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Đối với khu vực hành chính công Việt Nam, việc sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân lực và nâng cao chất lượng lãnh đạo là một đòi hỏi cấp bách và trọng tâm. Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính với đối tượng khảo sát là các lãnh đạo sở, ngành tại Tỉnh Hòa Bình, tác giả đã xây dựng được khung năng lực với lãnh đạo khu vực hành chính công cấp sở tại tỉnh Hòa Bình gắn với đặc thù tỉnh làm căn cứ để xây dựng các chính sách, phương pháp phát triển lãnh đạo theo tiếp cận khung năng lực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6090
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.