Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61063
Title: Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt
Authors: Bùi, Đức Hiếu
Nguyễn, Thị Liễu
Đặng, Quang Thịnh
Keywords: Xây dựng phương pháp
Đánh giá rủi ro
Biến đổi khí hậu
Tài nguyên nước mặt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.11-13
Abstract: Trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (BĐKH), TNN mặt sẽ là ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về số lượng và chất lượng. BĐKH sẽ làm thay đổi chu trình thủy văn và tác động đến việc phân phối lại nguồn nước theo không gian và thời gian. Bài báo đề cập đến phương pháp đánh giá rủi ro do BĐKH đến TNN mặt bao gồm cả phương pháp truyền thống đến hiện đại theo hướng tiếp cận mới nhất của IPCC về đánh giá rủi ro do BĐKH.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61063
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.