Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61093
Title: Đa dạng loài và phân bố của giun đất ở đảo Phú Quốc, Việt Nam
Authors: Trịnh, Thị Kim Bình
Keywords: Đa dạng loài
Đặc điểm phân bố
Giun đất
Đảo Phú Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.78-83
Abstract: Giun đất ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được khảo sát trên 32 điểm thu mẫu ở 2 sinh cảnh rừng tự nhiên và đất trồng. Kết quả ghi nhận 16 loài giun đất thuộc 4 giống và 3 họ. Trong đó, 13 loài lần đầu ghi nhận ở khu vực nghiên cứu là Metaphire houlleti, M. posthuma, M. planata, M. bahli, Amynthas sp.1, A. sp.2, A. sp.3, A. sp.4, A. sp.5; Metaphia sp.1, M. sp.2, M. sp.3 và Drawida sp. Trong ba họ thu được, Megascolecidae chiếm ưu thế tuyệt đối với 14 loài (chiếm 87,50%); Rhinodrilidae và Moniligastridae mỗi họ 1 loài (6,25%). Trong 4 giống thu được, Metaphire chiếm ưu thế với 9 loài, Amynthas với 5 loài. Pontonscolex corethrurus, M. bahli và M. planata có độ phong phú cao nhất. Độ tương đồng về thành phần loài giữa hai sinh cảnh cao (> 80%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61093
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.