Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61103
Title: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn, Cúc
Keywords: Nghị quyết số 12-NQ/TW
Doanh nghiệp nhà nước
Đổi mới hoạt động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.53-57
Abstract: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trungương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã khẳng định: “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nên tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, để doanh nghiệp nhà nước giữ vũng vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Bài viết tập trung vào thực trạng vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện nay và các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61103
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.