Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61127
Title: Bắc Ninh xác định cải cách hành chính là khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Hoàng, Văn Thái
Keywords: Bắc Ninh xác định cải cách hành chính
Khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.102-105
Abstract: Bài viết: Thực trạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh Bắc Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61127
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.