Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61203
Title: Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực III thực trạng và những định hướng đổi mới
Authors: Nguyễn, Ngọc Hòa
Keywords: Chất lượng đội ngũ giảng viên
Học viện Chính trị Khu vực III
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.70-75
Abstract: Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng mang tính quyết định đến quá trình đào tạo cán bộ. Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực III đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu chính trị của Học viện. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của tình hình mới, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết khái quát vai trò của đội ngủ giảng viên, phân tích thực trạng và kiến nghị những định hướng cơ bản nhằm đổi mới chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị Khu vực III hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61203
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.