Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61248
Title: Giáo dục phòng, chống tham nhũng kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Giáo dục phòng, chống tham nhũng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.47-52
Abstract: Giáo dục phòng, chống tham nhũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội về đấu tranh phòng chống tham nhũng; từng bước xây dựng và hình thành văn hóa chống tham nhũng trong xã hội. Bài viết này đẽ cập đến kinh nghiệm một số nước trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam trong việc giáo dục phòng, chống tham nhũng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61248
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.