Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61350
Title: Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất gia cấp công nhân của Đảng cộng sản
Authors: Đặng, Quang Định
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giai cấp công nhân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.106-110
Abstract: Từ khi ra đời, đảng cộng sản - đội tiên phong của giai cấp công nhân đã khẳng định vai trò to lớn trong việc lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, ở một số nước, đảng cộng sản đã trở thành đảng cầm quyền và ngày càng chứng tỏ tính đúng đắn của lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hiện nay một số luận điệu đòi phủ nhận vai trò của đảng cộng sản, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nhằm xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Do vậy, phân tích cơ sở khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò của đảng cộng sản sẽ góp phấn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61350
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.