Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6202
Nhan đề: Khả năng thanh khoản của doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán
Tác giả: Triệu, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Nhân tố
Khả năng thanh khoản
Doanh nghiệp
Sản xuất chế biến thực phẩm
Niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.45-48
Tóm tắt: Bài viết thực hiện nghiên cứu định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 48 doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm là: quy mô; tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần; tỷ lệ vốn lưu động; tỷ suất sinh lời của tài sản; tỷ lệ nợ. Các kết luận đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6202
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_312.61 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.