Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6202
Title: Khả năng thanh khoản của doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán
Authors: Triệu, Thị Thu Hằng
Keywords: Nhân tố
Khả năng thanh khoản
Doanh nghiệp
Sản xuất chế biến thực phẩm
Niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.45-48
Abstract: Bài viết thực hiện nghiên cứu định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 48 doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm là: quy mô; tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần; tỷ lệ vốn lưu động; tỷ suất sinh lời của tài sản; tỷ lệ nợ. Các kết luận đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6202
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_312.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.