Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62103
Title: Nguyên tắc thận trọng trong kế toán từ các góc nhìn
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Thận trọng kế toán
Accounting conservatism
NTTT
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06 .- Tr.53-56
Abstract: Nguyên tắc thận trọng là một trong những nguyên tắc cơ bản và lâu đời nhất trong hoạt động kế toán tài chính. Tầm quan trọng của việc thực hiện nguyên tắc thận trọng (NTTT) trong kế toán một lần nữa được khẳng định thông qua việc Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB) đã yêu cầu đưa lại khái niệm thận trọng vào khuôn mẫu khái niệm (Conceptual Framework) vừa được ban hành vào tháng 3/2018 sau một thời gian loại bỏ khỏi khuôn mẫu khái niệm từ năm 2010. Bài viết này trình bày NTTT trong kế toán, từ góc nhìn bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả kinh doanh).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62103
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.