Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62374
Title: Xây dựng bản đồ nguy cơ rủi ro thiên tai và kế hoạch thích ứng trong sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng sông Củu Long
Authors: Bùi, Tân Yên
Nguyễn, Hồng Sơn
Lê, Thanh Tùng
Trần, Thị Mỹ Hạnh
Chu, Thái Hoành
Sebastian, Leocadio
Keywords: Biến đổi khí hậu
Đồng bắng sông Cửu Long
Nguy cơ thiên tai
Cực đoan
Sản xuất lúa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 362 .- Tr.15-21
Abstract: Kết quả cho thấy, CS MAP đã giúp xác định được những nguy cơ cả do Lự nhiên và do yếu tổ con người gây ra. Do cs MAP được tiến hành theo phương pháp có sự tham gia, mức độ nguy cơ thiên tai được xác định gán với thực tế. Cho tới nay, CS MAP đang được ứng dụng ở các mức độ khác nhau tại 13 tỉnh/thành vùng ĐBSCL. Mặc dù CS MAP được xây dựng và thử nghiệm cho lúa ở ĐBSCL nhưng nó cũng có thể được áp dụng để xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng cho các cây trồng khác và các vùng sinh thải khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62374
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.