Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62576
Title: Hiệu ứng đột phá từ sự chuyển dời nhân thức
Keywords: Hiệu ứng đột phá
Sự chuyển dời nhân thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 16 .- Tr.37-39
Abstract: Hiệu ứng sau 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng (chỉ thị số 40), không chỉ là thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng, mà hơn thế nữa sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ. làm sáng hơn một chính sách tín dụng riêng giàu tính nhân văn của Đảng và Chính phủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62576
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
695.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.