Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62588
Title: Kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Huy Cận (1919-2019) cây sự sống và cơ chế sáng tạo của Huy Cận ở tập thơ lửa thiêng
Authors: Phan, Huy Dũng
Keywords: Hình tượng cây
Cây sự sống
Cơ chế sáng tạo
Biểu tượng văn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.2-14
Abstract: Trong Lừa thiêng, gần như toàn bộ những ìi nhà thơ Huy Cận tri nhận được từ thế giới đều quy chiếu vào hình tượng cái cây. có thể gọi là cây sự sống. Những ám ảnh của hình tượng này làm cho cảm xúc thơ châu tuần về một mối, biến những đối tượng cụ thể được nói tới thành các biểu lượng có hàm nghĩa phong phú, mang tính phổ quát, có thể nhập vào hệ thống những biểu tượng văn hóa lớn, xuyên suốt hành trình sống và sáng tạo của con người nói chung. Bài viết xác định tầm vóc nghệ thuật và triết lý của tập thơ Lửa thiêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62588
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.