Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62602
Nhan đề: Nhân tố tác động đến sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines vào nửa sau thế kỉ XVIII
Tác giả: Trần, Thị Quế Châu
Từ khoá: Chính sách
“mở cửa”
Tây Ban Nha
Philippines
Thế kỉ XVIII
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.35-45
Tóm tắt: Trong suốt hơn ba thế kỉ (1571 – 1898) hiện diện ở Philippines, Tây Ban Nha đã thực thi nhiều chính sách và biện pháp khác nhau để thống trị và khai thác thuộc địa. Trên phương diện đối ngoại, chính sách của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines có thể chia thành ba giai đoạn lớn: 1571 – 1593 duy trì và mở rộng mối quan hệ giữa Philippines với các quốc gia trong khu vực; 1593 – 1762 chính sách “đóng cửa”, cô lập Philippines và 1764 – 1898 đi từ “nới lỏng đóng cửa” đến chính sách “mở cửa” Philippines. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra và phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” Philippines. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra và phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đế sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines vào nửa sau thế kỉ XVIII.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62602
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.