Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62636
Title: Phê bình ký hiệu học
Authors: Đỗ, Lai Thúy
Keywords: Phê bình ký hiệu học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.114-119
Abstract: Trước công trình này, bạn dọc Việt Nam đã có những sách phê bình ký hiệu học từ lý thuyết của F. de Saussurc của Hoàng Trinh, và gần đây của Lê Huy Bắc, nhưng tác phẩm của La Khắc Hòa có ý nghĩa đặc biệt trong sự tiếp nhận: đúng tầm đón dợi của người đọc. Phê bình ký hiệu học của La Khắc Hòa là sự ứng dụng lý thuyết ký hiệu học văn hóa của trường phái Lotmah vào nghiên cứu những hiện tượng, tác phẩm, tác giả của văn học Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62636
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.