Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62659
Title: Ứng dụng mô hình SEM đánh giá tác động kinh tế - xã hội của khu công nghiệp và cụm công nghiệp đến người dân trên địa bàn Hà Nội
Authors: Cao, Thị Thanh
Hoàng, Khắc Lịch
Nguyễn, Thị Vĩnh Hà
Nguyễn, Thế Kiên
Hà, Thị Thanh Thủy
Keywords: Hà Nội
Khu công nghiệp
Cụm công nghiệp
Mô hình phương trình cấu trúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.99-103
Abstract: Bài viết xây dựng bộ chi số đánh giá tác động kinh tế- xã hội của các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đến người dân, đồng thời áp dụng bộ chỉ số này để điều tra khảo sát người dân ở một số KCN, CCN trên địa bàn TP. Hà Nội. Qua phân tích bằng mô hình SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố An ninh trật tự và Môi trường có tác động ngược chiều đến kinh tế - xã hội; trong khi các nhân tố: Việc làm, Thu nhập, Dịch vụ, Hạ tầng có tác động thuận chiều. Đây là cơ sở để các nhà hoạch định hoàn thiện chính sách phát triển các KCN, CCN trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62659
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.