Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62720
Title: Phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Authors: Đặng, Thị Thảo
Keywords: Phát triển ngành nông nghiệp
Tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.89-91
Abstract: Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy vậy, việc phát triển còn nhiều hạn chế, như: sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo ra được các chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao... Vì vậy, để nông nghiệp tỉnh Nghệ An phát triển hiệu quả, cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62720
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.