Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62837
Title: Giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 5 ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Phương Anh
Nguyễn, Thị Khánh Hảo
Nguyễn, Thuận Quý
Keywords: Giáo dục
Kỹ năng sống
Giá trị sống
Hệ giá trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 39 .- Tr.18-25
Abstract: Bài viết đề cập đến cơ sở lí luận và thực tiễn để triển khai hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 5. Đây là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu thực tế của phụ huynh, học sinh, đồng thời cũng là nhu cầu cần thiết nhằm phát triển nhân cách của con người trong xã hội ở thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, bài viết chủ yếu trình bày kế hoạch và mẫu thiết kế dạy học hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 5 ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Hoạt động giáo dục giá trị sống không chỉ góp phần giúp học sinh hình thành mà còn rèn luyện và phát huy bản thân thông qua các giá trị sống cơ bản của thế giới và hệ giá trị của con người Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc - định hướng cho việc giáo dục lối sống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62837
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.