Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63010
Title: Kiên định độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Kiên định độc lập dân tộc
Gắn liền chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.29-34
Abstract: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộl được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và khẳng định trong các Văn kiện củaa Đảng từ mùa Xuân năm 1930, được bố sung, phát triển qua 12 kỳ Đạị hộl và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán, trong hành trình đi tới mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63010
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
899.02 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.