Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63049
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến mức đọ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giuwax niên độ của các doanh nghiệp niêm yết theo Forbes Việt Nam
Authors: Phạm, Quế Anh
Keywords: Báo cáo tài chính giữa niên độ
Công bố thông tin
Forbes Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 08 .- Tr.51-54
Abstract: Báo cáo tài chính giữa niên độ (BCTCGNĐ) hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với người sử dụng thông tin để đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời mà không cần phải đợi đến khi có báo cáo tài chính năm. Tác giả sử dụng phương pháp định lượng với mẫu nghiên cứu bao gồm 59 doanh nghiệp niêm yết phi tài chính tốt nhất (DNNY) trong giai đoạn 2016-2018. Mô hình nghiên cứu gồm 8 nhân tố, kết quả cho thấy chỉ có 3 nhân tố tác động gồm: Quy mô doanh nghiệp (QMDN); Lợi nhuận giữa niên độ (LNGNĐ); cổ tức giữa niên độ (CTGNĐ) và tất cả các biến đều cho tác động tích cực. Theo đó, các DNNY cần có những kế hoạch cụ thể để gia tăng quy mô doanh nghiệp và lợi nhuận giữa niên độ, cũng như có các chính sách thích hợp liên quan đến việc chia cổ tức cho các cổ đông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63049
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.82.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.