Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6321
Title: Ảnh hưởng của kháng thể lòng đỏ trứng gà lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)
Authors: Nguyễn, Thị Huyền My
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thử nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của kháng thể lòng đỏ trứng gà (IgY) lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) ở giai đoạn nuôi bể và giai đoạn nuôi ngoài ao. Tôm thí nghiệm được xác định các chỉ tiêu tổng tế bào máu, định loại bạch cầu và hoạt tính phenoloxidase ở thời điểm sau 35 ngày (giai đoạn nuôi bể) và ở thời điểm sau 2 tháng (giai đoạn nuôi ao) bổ sung kháng thể IgYA 0,5% và IgYB 0,5%. Kết quả ghi nhận: (i) ở giai đoạn nuôi bể, một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng tăng cao nhất ở nghiệm thức bổ sung kháng thể IgYB 0,5%, với
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6321
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
722.99 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.