Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63218
Title: Cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam
Authors: Bùi, Phương Đình
Hà, Việt Hùng
Keywords: Cơ cấu dân số vàng lợi tức nhân khẩu học
Già hóa dân số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 08 .- Tr.73-80
Abstract: Bài viết mô tả tiến trình hình thành cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số trong giai đoạn 2009 - 2034, phân tích các cơ hội và thách thức từ hai tiến trình này cũng như cung cấp các gợi ý chính sách để tận dụng cơ hội cho sự phát triển và thích ứng của hệ thống chính sách với tình hình mới của dân số Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63218
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.