Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63226
Title: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 70 năm truyền thống vẻ vang
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
70 năm truyền thống vẻ vang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 9 .- Tr.3-9
Abstract: Nhìn lại truyền thống do lớp lớp cán bộ góp súc xây dựng trong 70 năm qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, học viên của Học viện hôm nay có thêm niềm tin. phấn khởi, tự hào,đồng thời nghiêm túc nhìn thắng vào các hạn chế, bất cập để quyết tâm vượt qua. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, với sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, Học viện quyết tâm phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63226
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.