Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63246
Title: Công tác quản lý đào tạo ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019
Authors: Hoàng Anh
Phạm, Thị Túy
Keywords: Công tác quản lý đào tạo
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Giai đoạn 2014-2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.75-82
Abstract: Bài viết: Những đổi mới và kết quả chủ yếu của giai đoạn 2014-2019; một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63246
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.