Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63408
Title: Nghiên cứu hiệu quả chi tiêu công của Tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Nguyễn, Thị Thanh Hiếu
Nguyễn, Thị Hào
Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Hiệu quả
Chi tiêu công
Nam Định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 267 .- Tr.50-59
Abstract: Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi tiêu công của tỉnh Nam Định trong giai đoạn 1997-2017. Áp dụng phương pháp chi số tổng hợp (PSP), chúng tôi đã chỉ ra rằng chi tiêu công tăng thì phân phối thu nhập chưa đạt hiệu quả. Từ kết quả phân tích PSP, chúng tôi sử dụng phương pháp bao dữ liệu DEA. Kết quả cho thấy, theo mô hình phân tích hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo quy mô, thì chi tiêu công chỉ mới đạt được khoảng 1/4 so với kết quả đầu ra hiệu quả. Cuối cùng phương pháp hồi quy Tobit được sử dụng với biến phụ thuộc là kết quả từ phương pháp DEA trên để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi tiêu công của tỉnh Nam Định. Kết quả cho thấy biến trình độ cao của lực lượng lao động có tác động tích cực, còn các biến tỷ giá hối đoái USD, độ mờ thương mại và GDP bình quân đầu người lại tác động tiêu cực đến hiệu quả của chi tiêu công với độ tin cậy cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63408
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.