Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6366
Title: Nghiên cứu sử dụng natri-citrate trong ương hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Trịnh, Tái Đỉnh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định liều lượng bổ sung natri-citrate vào thức ăn trong ương hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Natri-citrate được bổ sung với liều lượng từ 0-20 g/kg thức ăn với 5 nghiệm thức 0 (đối chứng), 5, 10, 15, 20 g/kg thức ăn và được cho ăn hằng ngày,ngày cho ăn 4 lần. Tôm có khối lượng ban đầu là 0,02 g/cá thể, mật độ thả là 2 cá thể//L ở độ mặn 10 ‰. Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tôm nuôi ở nghiệm thức bổ sung natri-citrate trong khẩu phần ăn có cải thiện chiều dài và khối lượng, nhưng cao hơn không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với tôm ở nghiệm thức đối chứng. Thức ăn có tỉ lệ sống cao nhất (85,8%) sau sốc formaline ở nghiệm thức với natri citrate được bổ sung với liều lượng 5g/kg, cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở nghiệm thức đối chứng (63,1%).
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6366
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
715.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.