Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63724
Title: Công bằng môi trường và những nguyên tắc cơ bản trong thực hiện công bằng môi trường - nhìn từ góc độ lý luận
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Công bằng
Bình đẳng
Mmôi trường
Công bằng môi trường
Nguyên tắc công bằng môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.54-62
Abstract: Công bằng môi trường là chủ đề đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây lại là lĩnh vực còn ít được trực tiếp bàn đến, nhất là từ góc độ các nghiên cứu lý luận, tính chất phức tạp của chủ dề này đòi hỏi phải có cái nhìn liên ngành giữa các khoa học, trong đó không thể thiếu vắng sự luận giãi từ phương diện triết học và sự kết nối với các khoa học khác. Xuất phát từ nhận định trên, thông qua bài viết này, tác giả muốn làm rõ hai vấn đề chủ yếu sau đây: Một là, công bằng môi trường là gì, nó liên quan như thế nào với các khái niệm như công bằng, bình đẳng và môi trường? Hai là, từ phương diện lý luận, để thực hiện công bằng môi trường cần phải tuân theo những nguyên tắc nào? .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63724
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.