Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63743
Title: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Tường
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế
Toàn cầu hóa
Xu thế toàn cầu hóa
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 09 .- Tr.49-56
Abstract: Nằm bắt được xu thế tất yếu của toàn cầu hóa nên ngay từ khi bắt đầu Đổi mới (1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương mở cửa. hội nhập với thế giới. Đặc biệt, từ Đại hội IX (2001) đến Đại hội XII (.2016), chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" của Đảng ngày càng được quán triệt và xúc tiến mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, từ 2017 - 2018. tiến trình hội nhập toàn cầu của Việt Nam đã phát triển lên một tầm cao mới, với những thành tựu to lớn...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63743
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.