Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63755
Title: Không gian đường phố Việt Nam bản chất sử dụng và sự tương tác giữa con người và môi trường
Authors: Đỗ, Duy Thịnh
Keywords: Không gian đường phố Việt Nam
Bản chất sử dụng
Sự tương tác
Giữa con người
Môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.58-64
Abstract: Trong khuôn khổ bài viết này, những vấn đề liên quan đến không gian mở trong đô thị, cụ thể là không gian đường phố ở Việt Nam đã được khái quát và tóm tắt. Các nghiên cứu hiện tại liên quan đến các vấn đề này cũng được mô tả. Nghiên cứu không gian đường phố dựa trên tiếp cận môi trường hoạt động và hành vi của người sử dụng thật sự hữu ích cho việc xây dựng một môi trường sống bền vững, giàu bản sắc văn hoá, kinh tế xã hội được đảm bảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63755
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.