Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63788
Title: Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần nghị quyết trung ương 7 khóa XII của Đảng
Authors: Nguyễn, Văn Hào
Keywords: Đánh giá cán bộ lãnh đạo
Quản lý
Theo tinh thần nghị quyết trung ương 7 khóa XII của Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.17-21
Abstract: Khi nghiên cứu vấn đề quản lý trong kinh tế thị trường, C.Mác đã đề cập đến vai trò của người đứng đầu tổ chức và cho rằng, người thủ trưởng có vai trò như nhạc trưởng đối với nhạc công. Một bản hòa tấu hay phải là kết quả tổng hợp từ nhạc phẩm, nhạc công và nhạc trưởng. Vì thế, người nhạc trưởng phải am hiểu về âm nhạc và trình độ phải cao hơn nhạc công. Trong một khía cạnh khác, C.Mác cùng yêu cầu người đứng đầu tổ chức đóng vai trò như một viên tướng trên chiến trường, phải tự chịu trách nhiệm trước các chỉ thị, mệnh lệnh đưa ra, về sinh mệnh, xương máu của chiến sỹ, của cấp dưới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63788
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
987.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.