Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63802
Title: Khởi nghĩa Phan Văn Hớn ở Mười Tám Thôn Vườn Trầu (1885)
Authors: Đặng, Thị Huế
Keywords: Khởi nghĩa
Phan Văn Hớn
Mười Tám Thôn Vườn Trầu
Thực dân Pháp
Nam Kỳ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.71-76
Abstract: Với hiệp ước Harmand (1883), hiệp ước Patenôtre (1884), Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Từ đó thực dân Pháp kết hợp với tay sai ra sức đàn áp, bóc lột nhân dân. Kế tục truyền thống đấu tranh của dân tộc và địa phương, nhân dân Hóc Môn dưới sự lãnh đạo của Phan Văn Hớn đã anh dũng đứng lên chống Pháp và tay sai làm nên cuộc khởi nghĩa Phan Văn Hớn ở Mười Tám Thôn Vườn Trầu (1885). Đây là cuộc khởi nghĩa duy nhất diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Định nói riêng và toàn Nam Kỳ nói chung ngay sau khi thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược và áp đặt ách thống trị ở nước ta. Cuộc khởi nghĩa Phan Văn Hớn có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở Nam Kỳ. Dựa trên những nguồn tài liệu khá ít ỏi, đặc biệt là tài liệu điền dã, bài viết mong muốn trình bày một cách khách quan và có hệ thống về khởi nghĩa Phan Văn Hớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63802
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
951.02 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.