Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63812
Title: Tham khảo kinh nghiệm về chiến lược thu hút, trọng dụng Nhân tài của Trung Quốc
Authors: Trần, Hoàng Khải
Keywords: Tham khảo kinh nghiệm về chiến lược thu hút
Trọng dụng Nhân tài của Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.92-95
Abstract: Để thực hiện việc chấn hưng dân tộc, giành được thế chủ động trong cạnh tranh quốc tế, kể từ Đại hội XVIII (2012), Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra chr trương, nguyên tắc thu hút, trọng dụng nhân tài trong bối cảnh tình hình mới. Hệ thống chính sách đó đã tạo ra sự đột phá đổi mới, giành được nhưng kết quả to lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63812
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
707.79 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.