Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6396
Title: Thành phần phiêu sinh vật từ nguồn nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) có xử lí bằng công nghệ plasma lạnh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Trần, Võ Phương Trinh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài là xác định sự ảnh hưởng của hệ thống plasma lạnh đến sự phát triển của phiêu sinh vật từ nguồn nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí trên bể composite (500L) gồm 2 nghiệm thức, nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức được xử lí bằng plasma lạnh, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Mẫu phiêu sinh vật được thu hằng ngày và thu liên tục trong 8 ngày. Kết quả đã xác định được 43 loài tảo thuộc 5 ngành, trong đó tảo mắt có thành phần loài cao nhất (20 loài), các ngành tảo khác có số loài thấp hơn (2-8 loài). Có sự biến động khá cao về mật độ tảo qua các đợt khảo sát, trong khi tảo lam chiếm ưu thế ở nghiệm thức đối chứng thì tảo lục chiếm ưu thế ở nghiệm thức có xử lý bằng plasma lạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận được 26 loài động vật nổi. Trong đó, Rotifera có thành phần loài phong phú hơn các các ngành khác (10 loài), kế đến là Protozoa 9 loài, các nhóm còn lại từ 1 đến 4 loài (4-15%). Mật độ động vật nổi ở nghiệm thức có xử lý plasma lạnh có xu hướng tăng qua các đợt khảo sát với sự ưu thế của Rotifera. Nhìn chung, chất lượng nước từ bể nuôi tôm thẻ chân trắng được cải thiện trong vòng 7 ngày sau khi xử lý bằng plasma lạnh.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6396
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.