Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64134
Title: Kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Thành Sáng
Keywords: Tổ chức đảng
Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh nhiệm phát triển
Đoàn thể
Khu doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 11 .- Tr.41-44
Abstract: Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, công nghệ cao (KCX-KCN-KCNC) Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu nhiệm kỳ (2015 – 2020) đến nay tiếp tục có bước phát triển mới. Các tổ chức đảng ở cơ sở đã khẳng định sự hiện diện của mình tại các KCN, từng bước vươn lên làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, đoàn kết, tập hợp lực lượng lao động trong DN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64134
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.