Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64548
Title: Phân cấp giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Authors: Trần, Thị Diệu Anh
Keywords: Phân cấp
Chính phủ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chính quyền địa phương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 285 .- Tr.19-23
Abstract: Tại Điều 112 Hiến pháp năm 2013 quy định, các chính sách, pháp luật sẽ do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành, còn chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nuớc cấp trên cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó trong trường hợp cần thiết. Quy định này của Hiến pháp là cơ sở pháp luật quy định cụ thể thẩm quyền, nhiệm vụ của từng cấp chính quyền địa phương những việc thuộc thẩm quyền của trung ương cũng như xác định rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64548
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.