Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64573
Title: Thực hiện pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính trên đia bàn tỉnh Lạng Sơn
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Thực hiện pháp luật về kỷ luật
Kỷ cương hành chính
Trên đia bàn tỉnh Lạng Sơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 285 .- Tr.87-89
Abstract: Những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Nội vụ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ủy ban nhân dân (ƯBND) tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm KLKCHC, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 02/CT-ƯBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch ƯBND tỉnh về việc tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64573
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
596.97 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.