Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64596
Title: Dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật trong Cách mạng Tháng Tám
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Dân ta đã lấy lại nước Việt Nam
Nhật trong Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.54-56
Abstract: Trong Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát diễn biến Cách mạng Tháng Tám: “Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64596
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
780.71 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.