Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64852
Title: Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Hoàng, Anh Thư
Keywords: Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến
Ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 32 .- Tr.45-47
Abstract: Đào tạo trực tuyến (R-learning) đã được thử nghiệm thành công và sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là một xu thế tất yếu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bài viết đánh giá thực trạng về đào tạo trực tuyến ở Việt Nam, từ đó dề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng loại hình đào tạo này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64852
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
642.81 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.