Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65162
Title: Bàn về vấn đề xung đột giữa các điều ước quốc tế
Authors: Lý, Vân Anh
Keywords: Điều ước quốc tế
Luật quốc tế
Xung đột
Giải quyết xung đột
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.255-276
Abstract: Quá trình toàn cầu hóa trong hai thập kỷ qua đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các điều ước quốc tế (ĐƯQT) được ký kết ở nhiều cấp độ như song phương, khu vực và đa phương. Điều này dẫn đến khả năng xung đột không tránh khỏi giữa các ĐƯQT và đặt ra yêu cầu phải có giải pháp giải quyết các xung đột tiềm năng này. Bài viết này tập trung vào phân tích xung đột giữa các ĐƯQT với tư cách là nguồn cơ bản và phổ biến nhất của luật quốc tế và đặc biệt là các ĐƯQT đa phương. Trên cơ sở phân tích nguy cơ xung đột giữa các ĐƯQT, tác giả sẽ trình bày và bình luận về các giải pháp giải quyết xung đột được quy định trong Công ước Viên 1569, cũng như các giải pháp được các học giả để xuất. Cuối cùng, bài viết phân tích luật Việt Nam về ĐƯQT và đưa ra một số khuyến nghị để đối phó với nguy cơ xung đột giữa các ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65162
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.