Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65346
Title: Ảnh hưởng của phun silic qua lá đến sinh trưởng và năng suất giống vừng đen ĐH-1 (Sesamum indicum L.) trồmg trên đất nhiễm mặn
Authors: Lê, Vĩnh Thúc
Huỳnh, Anh Kiệt
Trần, Thị Mộng Tuyền
Nguyễn, Hồng Huế
Trần, Ngọc Hữu
Nguyễn, Quốc Khương
Keywords: Giống vừng đen ĐH-1
Silic
Đất nhiễm mặn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.50-55
Abstract: Silic có vai trò quan trọng trong tăng khẳ năng quang hợp, chống chịu điều kiện bất lợi sinh học và phi sinh học bao gồm tính chống chiu mặn cho cây trồng. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của phun silic qua lá lên sinh trưởng và năng suất giống vừng (mè) đen ĐH-1 trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65346
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.