Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65426
Title: Bước đầu xác định nguyên nhân gây bệnh sọc đen thân trên cây hoa cúc (Chrysanthemum spp.) ở Lâm Đồng bằng kỹ thuật PCR
Authors: Bùi, Cách Tuyến
Phạm, Đức Toàn
Nguyễn, Thị Thu
Phạm, Thị Hống Phi
Lê, Cao Lượng
Huỳnh, Văn Biết
Keywords: Cây hoa cúc
Kim Cương
AT. Phytoplasma
TSWV
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 371 .- Tr.29-34
Abstract: Hoa cúc (Chrysanthemum spp.) thuộc họ Asteraceac là cây thân thảo hàng niên và là cây hoa có giá trị kinh tế cao tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Mục đích của nghiên cứu này là xác định nguyên nhân gây ra triệu chứng sọc đen thân trên hoa cúc, để từ đó đưa ra các giải pháp cách lỵ, ngăn ngừa, phòng tránh bệnh hiệu quả. Tổng số 20 mẫu được phân tích để nhận dạng sự hiện diện của Phytoplasnia bằng kỹ thuật nested PCR...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65426
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.