Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65726
Title: Giải quyết các vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc
Authors: Chu, Văn Tuấn
Keywords: Tôn giáo
Trung Quốc
Islam giáo
Đạo giáo
Phật giáo
Tin lành
Công giáo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.3-10
Abstract: Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, đến nay qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trung Quốc đã trở thành một đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cùng với các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa… vấn đề tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước Trung Quốc quan tâm giải quyết. Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo quyền tự do tín gưỡng, tôn giáo, giải quyết mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc, tôn giáo và chính trị, tôn giáo và văn hóa… dẫn dắt các tôn giáo thích ứng với chủ nghĩa xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Bài viết này không đi vào trình bày một cách cụ thể những chính sách, pháp luật và việc thực thi chính sách pháp luật tôn giáo ở Trung Quốc cùng những kết quả của nó, mà chỉ tập trung vào một số vấn đề tôn giáo cơ bản mà Trung Quốc đang gặp phải, cũng như những quan điểm mà Trung Quốc xác lập để giải quyết vấn đề tôn giáo của Trung Quốc. Có thể nói, những quan điểm giải quyết những vấn đề tôn giáo này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65726
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.