Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66163
Title: Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Thị Kiều Nhi
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán TSCĐ và CPKH tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang áp dụng thực tế tại Công ty khách hàng, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình kiểm toán TSCĐ và CPKH của Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 130 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66163
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.