Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66841
Title: Lật tẩy 'màn ảo thuật' cổ xúy thay đổi chế độ chính trị của những giọng điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Lật tẩy xuyên tạc
Đổi mới kinh tế
Đổi mới chính trị
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 970 -Tr.49-55
Abstract: Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch diễn ra trên tất cả các mặt của ý thức xã hội. Trong đó, chung quanh vấn đề nhận thức và giải quyết của Đảng ta về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là một trong những tiêu điểm công kích, chống phá và xuyên tạc của kẻ thù. Vì vậy, nhận diện đúng để xác định trúng những luận cứ khoa học nhằm đấu tranh phê phán, bác bỏ những luận thuyết, âm mưu và hành động nói trên của các thế lực thù địch trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66841
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.